Close Menu
Anbi

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Kerkgenootschappen moeten (vanaf 1 januari 2016) voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI's.

Onze gemeente is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI.  Voor u betekent dit dat uw giften aftrekbaar zijn. Voor ons brengt deze status zowel rechten als plichten met zich mee. Een van de plichten is de publicatieverplichting van onze ANBI-gegevens. Wij wensen hier volledig aan te (blijven) voldoen en delen de betreffende informatie via deze website.

 

Hoofdstuk : Beleidsplan :

Bethel Pinksterkerk Almere

1. Geestelijke visie en doelstelling

2. Samenstelling

3.Activiteiten

4. Financiën

Slotwoord

 

Tennaamstelling :

Bethel Pinksterkerk Almere – Christelijke  Gemeente Agapé

Buitenkruierstraat 2

1333  EB  Almere

Voorganger : H. Revius

Email               info@bpk-almere.nl

Website :         www.bpk-almere.nl

 

Inschrijving   bij de Kamer van Koophandel :

ANBI               818797381

K.v.K                69755515

Rekening nr     NL70 INGB 0006733567

De Bethel Pinksterkerk Almere is gevestigd te Almere en is een zelfstandig onderdeel van de Bethel Pinksterkerk Nederland. Er is geen sprake van een onderlinge juridische band. 

De Bethel Pinksterkerk Nederland behoort tot een van de statutair opgerichte Christelijke kerken in Nederland, die haar oorsprong in het toenmalige Nederlands Indië heeft. In Nederland is de Bethel Pinksterkerk in diverse steden gevestigd, alle als zelfstandige Kerken en verbonden door dezelfde geloofspunten.

Dit beleidsplan heeft tot doel u inzicht te geven in de geestelijke en maatschappelijke bestuursvorm. Het verschaft kerninformatie welke wij van rechtswege met u willen delen.

 

1. Geestelijke visie :

Visie :

Wij geloven :

- in de Bijbel, het onfeilbare Woord van God

- in God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, de Drie-eenheid

- Gods verlossingsplan voor de hele wereld, daarom gaf Hij Zijn Zoon

- in de doop, door onderdompeling in water

- de doop met de Heilige Geest

- dat de Bijbel een Bruidswoord is. God vormt zijn gemeenten over de hele wereld tot een bruid

 

Doel :

Mensen in contact brengen met Gods liefde en met elkaar.

God danken en eren en samen het geloof beleven.

 

Wij willen ons doel bereiken door:

Evangelisatiediensten

Bijbelstudies

>Thema’s in de bijbelstudies zijn o.a

  Tabernakelstudie

  Openbaring

   Dooplessen

Bidstonden

Gemeentelijke activiteiten

Zendingswerk

 

Bestuur en beloningsbeleid:

2. Samenstelling Bethel Pinksterkerk Almere

De Bethel Pinksterkerk Almere kent 1 bestuur:

1. Kerkbestuur:

Het kerkbestuur bestaat uit de voorganger en een ouderling van de Bethel Pinksterkerk Almere. Dit bestuur wordt in de uitvoering ondersteund door de broederraad van de gemeente, bestaande uit de voorganger, ouderling ,diaconessen en van de Bethel Pinksterkerk Almere.

Er is een vaste voorzitter. Bij zijn afwezigheid neemt de vice voorzitter het voorzitterschap over. De bestuurders genieten geen beloning. De gemeente heeft geen personeel in dienst.

 

Taken van het bestuur :

Voorbereiden en uitvoeren besluiten
Secretariaat Bethel Pinksterkerk Almere

Financieel beheer Bethel Pinksterkerk Hengelo
Informeren, adviseren en ondersteunen van het Kerkbestuur
Financieel toezicht Bethel Pinksterkerk Hengelo

Diaconale en pastorale zorg

Werkzaamheden op sociaal en opvoedkundig gebied

 

Onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen.

Structurele activiteiten:
a.   Evangelisatiediensten
b.   Bijbelstudies
c.   Bidstonden
d.   Vergaderingen Bestuur (besloten)
e.   Jeugd- en kinderwerk

2. Niet structurele activiteiten
f.   Doopdiensten
g.   Fellowshipdiensten
h.   Pasen- en Pinksterdienst in Papendal
i.    Sociale activiteiten

      Gemeente uitje

 

4. Financiën

In dit hoofdstuk worden de financiën van de Bethel Pinksterkerk Almere toegelicht.

De besteding van de financiën zijn geheel in lijn met de (geestelijke) missie en visie van de kerk.
De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en bestedingen.

 

1. Financiën

De Bethel Pinksterkerk Almere verwerft al haar benodigde financiën uitsluitend uit collectes en giften van haar leden. Haar vermogen wordt volledig aangewend voor de realisatie van de kerkelijke activiteiten en de kosten van huisvesting.

Financiële verantwoording : BPK – Almere – gemeente Agapé

                           Staat van baten en lasten – 2017.

                                               Baten :                                   Lasten :

Huisvestingskosten                                                               €     3008,-

Bijdrage geestelijk werk                                                        €     3165,-

Bijdrage BPKN                                                                      €     1050,-

Overige kosten                                                                      €     4744,-                                                                                                         

Collectes/tienden/giften          € 14,835,03                           €   11997,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Financiële verantwoording : BPK – Almere – gemeente Agapé

                           Staat van baten en lasten – 2018

                                               Baten :                                   Lasten :

Huisvestingskosten                                                               €   3344,-                                              

Bijdrage geestelijk werk                                                        €   3296,20                                              

Bijdrage BPKN                                                                      €     840,-                                              

Overige kosten                                                                      €   5832,31                                                                                     

Collectes/tienden/giften          € 13.466,20                            € 10.836,31                                                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Financiële verantwoording : BPK – Almere – gemeente Agapé

                           Staat van baten en lasten – 2019

                                                                               

                                               Lasten :                        Baten :

Huisvestingskosten                €   3280,-

Bijdrage geestelijk werk         €    2058,67

BPKN                                     €      630,-

Overige kosten                       €  12.158.19                 

Collectes, tienden/giften                                              €  12.037,01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financiële verantwoording  BPK-Almere – gemeente Agapé.

                          Staat van baten en lasten – 2020

                                                         Lasten:                       Baten:

Huisvestingskosten                         €        1360,-

Bijdrage geestelijk werk                  €        890,-

BPKN                                              €        840,-

Overige kosten                                €   14.233,34                 €  12.246,80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financiële verantwoording : BPK – Almere – gemeente Agapé

                           Staat van baten en lasten – 2021.

                                                        Lasten:                           Baten:

Huisvestingskosten                         €     2.144,-

Bijdrage geestelijk werk                  €     2.125,-

BPKN                                              €        840,-

Overige kosten                                €     5.757,-                      €   9.760,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Beloningsbeleid

De kerk staat onder de geestelijke leiding van het kerkbestuur.

Externe sprekers ontvangen een billijke vergoeding voor hun spreekbeurt.
Doelstelling is altijd dat vergoedingen niet bovenmatig zijn, maar billijk en fiscaal verantwoord.

Daarnaast hanteert de Bethel Pinksterkerk Almere een helder systeem van kostenvergoedingen. Kosten, uitsluitend gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de eerder beschreven activiteiten, worden vergoed aan de verbruiker op basis van aantoonbare uitgaven.
Hiertoe behoort ook een kilometervergoeding conform de fiscale norm.

 

Slotwoord

Geestelijke groei, fellowship, harmonie en de onmisbare Liefde van God zullen onlosmakelijk verbonden blijven met de Bethel Pinksterkerk Almere , want God is Liefde.
Vreugde en blijdschap in het beleven van het geloof zijn de bakens in daadwerkelijk uitleven van het geloof.  Samen bouwen we verder aan het Koninkrijk van God.

De Bethel Pinksterkerk Almere zal blijven ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in dit beleidsplan actualiseren.

Contact

Contactformulier

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

* Velden met een * zijn verplicht