Close Menu
Algemene Informatie

Privacy statement

Privacy statement  Bpk Almere

 

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Bpk Almere en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van bpk-almere.nl

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar de Bpk Almere op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Bpk Almere adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Bpk Almere

Bpk Almere is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Bpk Almere.

Bpk Almere is gevestigd in Almere aan de Buitenkruierstraat 2 en bereikbaar via het e-mailadres info@bpk-almere.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Bpk Almere kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Bpk Almere op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Bpk Almere optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Bpk Almere plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bpk Almere kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bpk Almere , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Bpk Almere verstrekt. Bpk Almere kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

•             Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres en inloggegevens.

•             Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.

•             Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Bpk Almere gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie voor de interne administratie en voor de opvolging van gestelde vragen. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de relatie met haar (potentiele) leden, of voor het verbeteren van de informatie en diensten.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Bpk Almere kan uw persoonsgegevens delen met aan Bpk Almere gelieerde ondernemingen, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Bpk Almere kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Bpk Almere rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Bpk Almere heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Bpk Almere heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Bpk Almere heeft Google geen toestemming gegeven om via Bpk Almere verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Bpk Almere bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Bpk Almere over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het
e-mailadres info@bpk-almere.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Bpk Almere of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Bpk Almere zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Bpk Almere of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Bpk Almere neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Bpk Almere via info@bpk-almere.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Bpk Almere omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@bpk-almere.nl

Contact

Vragen privacy statement

* Velden met een * zijn verplicht